Štruktúra a formálne náležitosti v diplomovej práci

Viac o štruktúre diplomovej práce.

Štruktúra a formálne náležitosti v diplomovej práci

Výber témy diplomovej práce je počiatkom celého procesu prípravy na napísanie tohto náročného odborného textu. Tým to však celé iba začína. Nasleduje stanovenie cieľov, metodiky práce a zostavenie štruktúry celej diplomovky.

Viete, ako na to? Ak váhate, poradíme vám...

Štruktúra diplomovky

Téma je vybraná, ciele stanovené, metodika zvolená. Dôležitou súčasťou príprav na tvorbu diplomovej práce je nepochybne aj rešerše dostupných informačných zdrojov, z ktorých môžete čerpať. Vďaka tomu si urobíte skvelý prehľad o dostupnosti relevantnej literatúry a budete mať viac času ju získať a naštudovať.

Následne už prichádza na rad samotná štruktúra vašej diplomovej práce, ktorá je presne daná a pozostáva z týchto častí: úvodná časť, hlavná textová časť a prílohy.

Úvodná časť štruktúry diplomovej práce

Úvodná časť každej diplomovej práce sa skladá z obalu diplomovej práce, titulného listu, zadania, nesmie chýbať ani čestné vyhlásenie, nepovinné, no odporúčané poďakovanie, abstrakt v slovenskom aj jednom cudzom jazyku, opäť nepovinný predhovor a povinný obsah, ktorý je poslednou časťou vrámci úvodných formálnych záležitostí.

V prípade, že sa vo vašej diplomovej práci nachádzajú aj grafy, tabuľky či obrázky, nezabudnite na ich zoznam, ktorý by mal byť umiestnený na samostatných stranách.

Hlavná textová časť každej diplomovky

Štruktúru diplomovky ďalej tvorí jej hlavná časť, kam patrí úvod, jadro a záver práce.

Úvod sa píše vždy až v samom závere tvorby diplomovej práce, kedy už máme napísané jednotlivé kapitoly teoretickej časti, no taktiež sú známe aj výsledky časti praktickej. Obsahovať by mal akýsi vstup do práce, naznačenie cieľa, hypotézy, ako aj odôvodnenie motívov, prečo sme si zvolili práve túto tému.

Jadro je hlavnou časťou práce, ktoré je spravidla členené na teoretickú a interpretačnú časť

Nasleduje záver, v ktorom zhrnieme výsledky práce a potvrdíme/vyvrátime stanovené hypotézy. V úplnom závere ešte zoznam bibliografických odkazov a je to, štruktúra hotová.

Tak hurá do písania a v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa na nás pokojne obráťte, radi vám pomôžeme.