Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) sú súčasťou Zmluvy (ako je definovaná nižšie).

Článok II.

 • Objednávateľom je osoba, ktorá vyplní nezáväznú objednávku na portáli www.diplomovky-bakalarky.eu, v dražobnom systéme AUCTION SK (ďalej len „Interný systém“) si vyberie ponuku Zhotoviteľa (ako je definovaný nižšie) a zaplatí za podklady alebo ich príslušnú časť (ďalej iba “Objednávateľ“). Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za podklady (ďalej iba “Záväzná objednávka“).
 • Objednávateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť podkladov, a tým sa tak ruší Záväzná objednávka v rozsahu nezaplatenej časti podkladov a s okamžitou účinnosťou tak vypovedá aj Zmluvu. Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Objednávateľa“). 
 • Zhotoviteľom podkladov je autor podkladov, ktorý využíva webové sídlo www.diplomovky-bakalarky.eu a pre ktorého sa prostredníctvom Interného systému rozhodol Objednávateľ (ďalej iba “Zhotoviteľ“).
 • Užívacie práva k webovému sídlu www.diplomovky-bakalarky.eu má spoločnosť Fitap, s.r.o. so sídlom na Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod vložkou číslo: 110346/B, oddiel: Sro, IČO: 50 232 053 (ďalej len „Spoločnosť“) ako sprostredkovateľ Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. Spoločnosť a akákoľvek iná osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na príslušnej objednávke (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sú zodpovedné vo vzťahu k Objednávateľovi podľa Zmluvy spoločne a nerozdielne.
 • Emailová adresa Prevádzkovateľa je info@diplomovky-bakalarky.eu, podpora@diplomovky-bakalarky.eu, lucia@diplomovky-bakalarky.eu alebo akákoľvek iná adresa využívaná Prevádzkovateľom (ďalej iba “Emailová adresa Prevádzkovateľa“). Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní“) vzniká okamihom vzniku Záväznej objednávky.

Článok III.

 • Objednávateľ v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ v nezáväznej objednávke uvedie
  nejaký svoj osobný údaj, Prevádzkovateľ ho bude spracúvať na účely poskytovania služieb v rámci predzmluvných vzťahov s Klientom. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom Podmienok ochrany súkromia, ktoré sú vždy transparentne zverejnené na www.diplomovky-bakalarky.eu. 
 • Podklady, a to vrátane ich akýchkoľvek častí nie je možné využiť v akejkoľvek záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci bez označenia zdroja diela alebo jeho časti podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.
 • Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Prevádzkovateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).
 • Obsahom Zmluvy je dohoda medzi Prevádzkovateľom a Zhotoviteľ, na základe ktorej Zhotoviteľ vyhotoví podklady podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom predchádzajúcej nezáväznej objednávky, z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky (objednávkový formulár), z ktorej vznikla Záväzná objednávka a iných dohodnutých inštrukcií (ďalej iba “Požiadavky Objednávateľa“).
 • Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom Zhotoviteľa zabezpečiť vyhotovenie požiadaviek podľa Požiadaviek Objednávateľa, a to na vlastné náklady.

 Článok IV.

 • Objednávateľ je viazaný takými VOP, ktoré boli platné a účinné v čase, kedy sa stala platnou a účinnou Zmluva.

Článok V.

 • Zhotoviteľ komunikuje s Objednávateľom výlučne prostredníctvom Interného systému, ktorý je monitorovaný. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odovzdanie riadne zhotovených podkladov Objednávateľovi v dohodnutom termíne v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. Rozsah podkadov sa určuje rozsahom strán, pričom jedna strana predstavuje jednu normostranu, tzn. normovanú alebo štandardizovanú stranu podľa normy  STN ISO 690.
 • Podklady sa považujú za odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to
  prostredníctvom Interného systému alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte.
 • Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávaných podkladov, ak sa podklady tak odovzdávajú. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zabezpečiť nepokračovanie vo vyhotovovaní podkladov, ak Objednávateľ svojim prístupom odďaľuje zhotovenie podkladov. Prevádzkovateľ zastupujúci Zhotoviteľa môže vypovedať Zmluvu s okamžitou účinnosťou najmä, ak nevie zabezpečiť Zhotoviteľa na vyhotovenie podkladov, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu podkladov, ktorá prislúcha neodovzdanej časti podkladov.

 Článok VI. - Reklamačný poriadok

 • Podklady majú vady, ak nezodpovedajú Požiadavkám Objednávateľa tak ako sú definované v článku II. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Prevádzkovateľ alebo Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne. Záručná doba za Vady podkladov nie je časovo obmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky.  
 • Objednávateľ je oprávnený u Prevádzkovateľa (zastupujúci Zhotoviteľa) uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou, a to poslaním emailu na Emailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo písomnou formou, a to doručením na adresu sídla Spoločnosti ako je uvedené v Článku II. týchto VOP, kedykoľvek odo dňa odovzdaní podkladov Zhotoviteľom alebo Prevádzkovateľom, a to konkrétnym uvedením Vád podkladov (ďalej iba "Reklamácia").
 • Po obdržaní Reklamácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote zabezpečiť ich odstránenie alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny podkladov, a to podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu podkladov, Prevádzkovateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu podkladov. 
 • Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a predložiť ich na požiadanie orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume a spôsobe uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.

 Článok VII. – Cena za podklady

 • Cena podkladov uvedená v cenníku portálu www.diplomovky-bakalarky.eu má len orientačný charakter.
 • Cena za podklady sa určuje dohodou medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom a to tým, že Objednávateľ si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých zhotoviteľmi prostredníctvom Interného systému, ktoré už obsahujú sprostredkovateľský poplatok Prevádzkovateľa a cena je tak konečná. Objednávateľ sa dohodne s Prevádzkovateľom alebo Zhotoviteľom individuálne na spôsobe úhrady poplatkov a odovzdaní poplatkov.

 Článok VIII.

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie podkladov pre Objednávateľa, ktoré musia byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát. Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní podkladov je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
 • Ak sa Objednávateľ po odovzdaní podkladov rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť podklady mimo rozsahu Požiadaviek Objednávateľa, ide o novú nezáväznú objednávku. Povinnosť Prevádzkovateľa dodať zhotovené podklady Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť, a to najmä vzhľadom na typ podkladov, rozsah práce alebo termín dodania.
 • Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Zhotoviteľovi alebo Prevádzkovateľovi, rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej platby za podklady alebo ich časť (tzv. etapa). Za deň úhrady sa považuje deň, kedy Prevádzkovateľ obdrží peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.
 • Objednávateľ sa zaväzuje nepoužiť dodané podklady alebo ich akúkoľvek časť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Objednávateľ vyhlasuje, že nepôsobí a zaväzuje sa nepôsobiť ako sprostredkovateľ tretej osoby, ktorá má záujem podklady alebo ich akúkoľvek časť použiť vo svojej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci. Tým nie je dotknutá možnosť Objednávateľa podklady alebo ich časť takto využiť, ak zdroj v príslušnej záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práci  označí podľa príslušných predpisov alebo zaužívaných zvykov.
 • Z dôvodov bankových poplatkov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nevyplácať sumy nižšie ako 3 EUR. Tým nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa vyplácať platby viažuce sa na dve a viac skutočností, ak spoločná suma prevyšuje 3 EUR.
 • Splátkový systém poskytujeme pre objednávky v hodnote nad 80 Eur.

Článok IX.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.2.2022.