Prihlásiť

Seriál: Ako písať diplomovú prácu II.

Preliminácia Preliminácia tvorí prednú časť diplomovej práce, teda začiatok práce po hlavnú časť, ktorá tvorí jadro celej diplomovej práce. Obal a titulný list diplomovej práce vypracuje študent v súlade s šablónou, ktorú vydáva študentom fakulta. Je v nich uvádzaný...

Seriál: Ako písať diplomovú prácu II.

Preliminácia

Preliminácia tvorí prednú časť diplomovej práce, teda začiatok práce po hlavnú časť, ktorá tvorí jadro celej diplomovej práce.

Obal a titulný list diplomovej práce vypracuje študent v súlade s šablónou, ktorú vydáva študentom fakulta. Je v nich uvádzaný názov vysokej školy, fakulta, meno a priezvisko študenta, ale aj názov diplomovej práce a príslušný rok a mesto. Titulný list obsahuje okrem toho aj názov katedry, meno a priezvisko školiteľa. Na obálku nepíšeme číslo strany, no ani sa nezapočítava do celkového počtu strán. Na titulný list takisto nepíšeme číslo strany, no započítavame ju už do celkového počtu strán diplomovej práce.

Abstrakt tvorí povinnú súčasť záverečných práv. Je umiestnený za titulný list na samostatnej novej strane. Spravidla sa uvádza v slovenskom jazyku, no niektoré vysoké fakulty vyžadujú aj verziu v niektorom zo svetových jazykov, spravidla ide o anglický jazyk. Obsahom abstraktu je názov ,,Abstrakt´´ v prednej hornej časti strany, ďalej obsahuje bibliografickú identifikáciu, text abstraktu a kľúčové slová, ktoré obsahujú 5 termínov vystihujúcich celú diplomovú prácu. Účelom abstraktu je výstižne charakterizovať obsah diplomovej práce, aby sa čitateľ mohol rýchle oboznámiť s obsahom diplomovej práce. Neobsahuje však dodatočný výklad dokumentu a ani hodnotiace stanovisko autora. Text je písaný ako súvislý jeden odstavec s viac ako 100 slovami, z obsahového hľadiska sú v ňom údaje o cieľoch práce, použitých metódach, výsledkoch a dosiahnutých záveroch. Abstrakt sa nečísluje, ale strany sa započítavajú.

Súčasťou preliminácie je aj čestné vyhlásenie na samostatnej novej strane, písané spravidla v spodnej časti strany. Čestné vyhláseniu súvisí s autorstvom práce, a je formulované spravidla ako vyhlásenie, že autor túto diplomovú prácu napísal samostatne a použil iba uvedené literatúru a pramene. Pod vyhlásením je nutné uviesť aj podpis autora práce.

Nepovinnú súčasť preliminácie tvorí poďakovanie, prostredníctvom ktorého autor diplomovej práce ďakuje najčastejšie svojmu školiteľovi, prípadne aj inej osobe za cenné rady a poskytnutú pomoc pri vypracovaní diplomovej práce.

Prelimináciu tvorí aj obsah diplomovej práce, ktorý sa zaraduje za abstrakt práce. Obsahuje názvy hlavných kapitol a podkapitol práce s číslami strán, takisto aj údaje o umiestnení úvodu, zoznamu použitých skratiek, príloh, použitej literatúre v práci.

Ak si to povaha a obsah diplomovej práce vyžaduje, súčasťou preliminácie je aj predhovor, zoznam použitých skratiek a symbolov, zoznam ilustrácii a tabuliek a slovník termínov.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac