Prihlásiť

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského...

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského študijného programu, takisto overenie základných vedeckých metód, úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a znalostí, ktoré študent nadobudol počas štúdia príslušného magisterského programu. Študent vypracovaním diplomovej práce preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce, a to z obsahovej a formálnej stránky. Diplomovej práce predchádza bakalárska práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia.

Formálna úprava diplomovej práce

Keďže sa jedná o dôležitú vedecko-kvalifikačnú prácu zodpovedajúcu úrovni dosiahnutého vzdelania študenta je nutné vyhýbať sa ozdobným písmám, gramatickým a štylistickým chybám, dôraz sa kladie aj na dodržiavanie interpunkcie a diakritiky, a to v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V rámci formálnej úpravy diplomovej práce je ako predpísaný štýl písma uvádzaný ,, Times New Roman´´. Formát diplomovej práce je A4 vo vertikálnej polohe, dbáme na to, aby papier bol biely, hladký a nepriehľadný, vyhýbame sa farebným papierom.
Veľkosť písma je vyjadrená v bodoch, pričom normálny text je vo veľkosti 12 bodov s riadkovaním 1,5. Odlišné číslovanie je pri uvádzaní názvov kapitol a podkapitol – názvy kapitol sú 14 bodové s veľkými písmenami, názvy podkapitol sú 12 bodové s veľkými písmenami a názvy podkapitol sú rovnako 12 bodové, ale s malými písmenami. Poznámky pod čiarou sa píšu spravidla v 9 bodovej veľkosti Samotné číslovanie častí, kapitol, podkapitol sa riadi medzinárodnou normou ISO 2145. Štandardné nastavenie okrajoch pri diplomovej práce je spravidla nasledovné: 2,5 cm od hornej strany listu (horný); 2,5 cm od dolnej strany listu (dolný); 3,5 cm od ľavej strany listu (ľavý); 2 cm od pravej strany listu (pravý). Uvedený rozpis použitia veľkosti okrajov sa môže v závislosti od vysokej školy líšiť.

Rozsah diplomovej práce je v rozmedzí od 45 strán do maximálnym 60 strán. Štruktúru diplomovej práce tvorí:

 • Obal,
 • Titulný list
 • Protokol o zadaní záverečnej práce,
 • Poďakovanie (nepovinné)
 • Čestné vyhlásenie,
 • Abstrakt – v slovenskom aj v anglickom jazyku,
 • Predhovor,
 • Obsah,
 • Zoznam tabuliek (nepovinné)
 • Zoznam použitých skratiek,
 • Zoznam ilustrácií (ak sa v práci nachádzajú),
 • Slovník s výkladom termínov (ak je to vzhľadom na obsah práce nevyhnutné),
 • Úvod,
 • Hlavná časť práce (jadro),
 • Záver,
 • Resumé (nepovinné),
 • Zoznam použitej literatúry,
 • Prílohy.

 

Je však nutné uvedomiť si, že celkový počet strán nie je totožný s rozsahom práce, nakoľko do rozsahu práce sa započítava úvod, hlavný text, resp. jadro, záver, zoznam použitej literatúry, citácie a poznámky pod čiarou. Normalizovaná strana (tzv. normostrana) má spravidla 30 riadkov so 60 údermi v rámci jedného riadku, jedná sa približne o 1 800 znakov.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac