Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského...

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského študijného programu, takisto overenie základných vedeckých metód, úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a znalostí, ktoré študent nadobudol počas štúdia príslušného magisterského programu. Študent vypracovaním diplomovej práce preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce, a to z obsahovej a formálnej stránky. Diplomovej práce predchádza bakalárska práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia.

Formálna úprava diplomovej práce

Keďže sa jedná o dôležitú vedecko-kvalifikačnú prácu zodpovedajúcu úrovni dosiahnutého vzdelania študenta je nutné vyhýbať sa ozdobným písmám, gramatickým a štylistickým chybám, dôraz sa kladie aj na dodržiavanie interpunkcie a diakritiky, a to v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V rámci formálnej úpravy diplomovej práce je ako predpísaný štýl písma uvádzaný ,, Times New Roman´´. Formát diplomovej práce je A4 vo vertikálnej polohe, dbáme na to, aby papier bol biely, hladký a nepriehľadný, vyhýbame sa farebným papierom.
Veľkosť písma je vyjadrená v bodoch, pričom normálny text je vo veľkosti 12 bodov s riadkovaním 1,5. Odlišné číslovanie je pri uvádzaní názvov kapitol a podkapitol – názvy kapitol sú 14 bodové s veľkými písmenami, názvy podkapitol sú 12 bodové s veľkými písmenami a názvy podkapitol sú rovnako 12 bodové, ale s malými písmenami. Poznámky pod čiarou sa píšu spravidla v 9 bodovej veľkosti Samotné číslovanie častí, kapitol, podkapitol sa riadi medzinárodnou normou ISO 2145. Štandardné nastavenie okrajoch pri diplomovej práce je spravidla nasledovné: 2,5 cm od hornej strany listu (horný); 2,5 cm od dolnej strany listu (dolný); 3,5 cm od ľavej strany listu (ľavý); 2 cm od pravej strany listu (pravý). Uvedený rozpis použitia veľkosti okrajov sa môže v závislosti od vysokej školy líšiť.

Rozsah diplomovej práce je v rozmedzí od 45 strán do maximálnym 60 strán. Štruktúru diplomovej práce tvorí:

 • Obal,
 • Titulný list
 • Protokol o zadaní záverečnej práce,
 • Poďakovanie (nepovinné)
 • Čestné vyhlásenie,
 • Abstrakt – v slovenskom aj v anglickom jazyku,
 • Predhovor,
 • Obsah,
 • Zoznam tabuliek (nepovinné)
 • Zoznam použitých skratiek,
 • Zoznam ilustrácií (ak sa v práci nachádzajú),
 • Slovník s výkladom termínov (ak je to vzhľadom na obsah práce nevyhnutné),
 • Úvod,
 • Hlavná časť práce (jadro),
 • Záver,
 • Resumé (nepovinné),
 • Zoznam použitej literatúry,
 • Prílohy.

 

Je však nutné uvedomiť si, že celkový počet strán nie je totožný s rozsahom práce, nakoľko do rozsahu práce sa započítava úvod, hlavný text, resp. jadro, záver, zoznam použitej literatúry, citácie a poznámky pod čiarou. Normalizovaná strana (tzv. normostrana) má spravidla 30 riadkov so 60 údermi v rámci jedného riadku, jedná sa približne o 1 800 znakov.