Prihlásiť

Písanie rigoróznej práce

Rigoróznu skúšku môžu podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. absolvovať len študenti študijných programov, ktorí po skončení štúdia nadobudli titul „magister“. Takí študenti sa môžu prihlásiť na rigoróznu skúšku v odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie...

Písanie rigoróznej práce

Rigoróznu skúšku môžu podľa § 53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. absolvovať len študenti študijných programov, ktorí po skončení štúdia nadobudli titul „magister“. Takí študenti sa môžu prihlásiť na rigoróznu skúšku v odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom odbore. 

Rigoróznou skúškou a obhajobou napísanej rigoróznej práce, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rigoróznej skúšky, má študent preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti a je spôsobilý samostatne osvojovať si nové poznatky vedy a praxe. Navyše by mal študent preukázať, že je schopný nadobudnuté vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Výklad podľa wikipedia: Rigorózna skúška

Prvým krokom, ak Vám prihláška na rigoróznu skúšku bola schválená dekanom, je dohodnutie si témy rigoróznej práces osobou, ktorú poverí dekan príslušnej fakulty. Študent si tému rigoróznej práce môže zvoliť aj sám, ale je na to potrebné schválenie katedry a predsedu rigoróznej komisie. Konkrétnejšie informácie o možnostiach konania rigoróznych skúšok a témach rigoróznych prác v jednotlivých odboroch a špecializáciách možno získať u predsedov jednotlivých rigoróznych komisií.

Rigorózna skúška je verejná a prvým stupňom je obhajoba rigoróznej práce. Pri nej sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam v oponentských posudkoch a odpovedá na otázky členov rigoróznej komisie. Ďalším krokom pri rigoróznej skúška je ústna skúška z dvoch študijných predmetov. Tieto predmety sú k téme, spravidla súvisia s oblasťou, v ktorej uchádzač pôsobí alebo z ktorej vypracoval rigoróznu prácu. Z dvoch predmetov je jeden študijný predmet povinný, ten druhý si študent vyberie z voliteľných predmetov.

Samotné napísanie rigoróznej práce dokazuje, že študent má schopnosti kvalitne a samostatne spracovať  poznatky a prečítanú literatúru na vedeckej úrovni, ale tiež má schopnosť získať na účely svojej rigoróznej práce vlastné poznatky, aplikovať ich v praxi a tiež v danej rigoróznej práci.

Ako pri každej záverečnej práci, aj pri písaní rigoróznej práci je samozrejmosťou, že práca musí byť originálna. Čo sa rozsahu týka, ten by mal byť pri písaní rigoróznej práce väčší ako rozsah diplomovky, pričom každá vysoká škola má svoje kritéria, koľko strán by mala obsahovať rigorózna práca. Ak píšeme rigorózne práce, treba postupovať podľa smernice konkrétnej univerzity či vysokej školy. Smernice jednotlivých škôl nájdete na webových stránkach príslušnej vysokej školy. V smerniciach pre písanie rigoróznej práce nájdete aj povinné súčasti práce, ktoré daná škola vyžaduje.

Ak si neviete poradiť s Vašou rigoróznou prácou, radi Vám pomôžeme. Napíšeme podklady rigoróznej práce ->Objednávka podkladov rigoróznej práce

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac