Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Písanie diplomovej práce podľa IMRaD

IMRaD je jednoduchý systém písanie záverečných prác, ktorý zjednodušuje prácu

Písanie diplomovej práce podľa IMRaD

Úvodný obsah

Čo je IMRaD?

IMRaD je jednoduchý systém písanie záverečných prác, ktorý zjednodušuje prácu

Ešte skôr ako prejdeme k samotnému systému IMRaD, povieme si čo je to diplomová práca a ako na písanie diplomovej práce.

 

Diplomová práca sa radí k záverečnej práci, ktorou študent vysokej školy ukončí 2. stupeň vysokoškolského štúdia na svojej fakulte a celkovo na univerzite. Diplomová práca je tak  záverečná práca, ktorou študent ukončí štúdium pod vedením školiteľa práce. Jedná sa tak o spoločnú spoluprácu študenta a školiteľa (vedúceho práce). Školiteľ je pri písaní diplomovej záverečnej práce nápomocný študentovi po celý čas písania. Študent sa naň môže kedykoľvek obrátiť s akoukoľvek otázkou. Preto je dôležité pri písaní práce sa zamerať na správneho školiteľa a na správny výber témy. Študent musí už vopred vedieť o akú tému bude mať záujem a na základe toho potom osloví potencionálneho školiteľa, ktorý sa tak stane vedúcim jeho práce.

 

Čo je cieľom samotnej diplomovej práce?

Cieľom diplomovej záverečnej práce je ukázať ako študent vie uplatniť teoretické poznatky, vedomosti, ktoré nadobudol počas štúdia na vysokej škole v praxi. Škola si tak u študenta overuje akú úroveň znalosti a vedomosti nadobudol počas štúdia. Študent musí diplomovú prácu vypracovať samostatne. Práca tak musí byť správne vypracovaná z formálneho a obsahového hľadiska.

Diplomová záverečná práca môže mať rôzny charakter. Rôzne druhy prác, sú si rozličné v postupoch, zloženiu a charaktere riešenia problému v oblasti témy. Poznáme tieto typy záverečných prác:

Teoretický typ zahŕňa úsudky študenta (autora záverečnej práce), zaoberá sa problematikou z teórie. Pri tomto type práce sa používajú teoretické postupy, prostredníctvom ktorých sa následne smeruje k úsudkom, ktoré majú teoretickú povahu.

Teoreticko-empirický typ – zameriava sa na informácie získané z výskumu alebo prieskumu práce. Teória je zacielená na rozbor prítomnosti riešenej problematiky. Týmto typom práce sa zisťujú terminologické, sociologické, psychologické a iné fenomény.

Teoreticko-aplikačný typ – ide o teóriu vymedzenú na rozbor prítomnej situácie riešenej problematiky.

 

Kompletná úprava diplomovej záverečnej práce

Ako prvým a najhlavnejším bodom je dať si pozor na gramatické a štylistické chyby, pretože, keď si školiteľ a následne komisia budú čítať vypracovanú prácu, bude to pôsobiť dosť zle, preto odporúčame vopred dať skontrolovať chyby niekomu, kto ovláda gramatiku a spisovný slovenský jazyk. Čo sa týka rozsahu práce, mal by sa pohybovať v rozmedzí od 50 do 70 strán. Je potrebné dať veľký pozor na to, že diplomová práca sa píše v autorskom plurály (prvá osoba množného čísla). V celej práci sa používa riadkovanie 1,5 a písmo Times New Roman.

 

A čo štruktúra práce?

Každá práca, či už sa jedná o bakalársku alebo diplomovú prácu, má rovnakú štruktúru práce. Táto štruktúra sa skladá z úvodnej časti, jadra, prílohy (ktoré sú zväčša nepovinné) a záverečnej časti.

Teraz Vám nižšie zobrazíme, nami ponúkaný postup pri písaní diplomovej záverečnej práce:

 1. Zamerať sa na správny výber témy a školiteľa (správny výber vedúceho práce)
 2. Vyhľadanie zdrojov, bibliografie a rešerše pre písanie
 3. Stanovenie hlavného cieľa a čiastkových cieľov diplomovej práce
 4. Zostavenie osnovy práce
 5. Napísanie práce (teoretická časť, analytická časť, abstrakt, úvod, záver, prílohy ( jadro práce))
 6. Vyhodnotenie praktickej časti a kompletná kompletizácia práce (obrázky, grafy, tabuľky, zoznam literatúry)
 7. Konečná úprava práce (formálna úprava, titulné listy, poďakovanie, čestné vyhlásenie)
 8. Zviazanie celkovej diplomovej práce a odovzdanie práce podľa smernice školy
 9. Príprava na posudky od školiteľa a oponenta
 10. Obhajoba diplomovej záverečnej práce a úspešné ukončenie štúdia

Keďže sme si už vyššie popísali ako má diplomová práca vyzerať a čo všetko má obsahovať, tak teraz sa už nižšie zameriame na konkrétny systém IMRaD. Ako sme už v nadpise uviedli, jedná sa o jednoduchý systém pre písanie záverečných prác, ktorý zjednodušuje celkovú prácu.

 

Čo je to IMRaD? Načo slúži? Čo tieto skratky v skutočnosti znamenajú?

IMRaD – introduction, methods, results and discussion

 

IMRaD je úplne jednoduchá forma, respektíve systém, podľa ktorého je písanie diplomovej práce jednoduchšie. Ide o systém, ktorého skratka v sebe zahŕňa:

 • čo budem v diplomovej práci zisťovať (týka sa úvodu)
 • ako to budem zisťovať (metódami)
 • čo som zistil (výsledky, ktoré som zistil)
 • aký význam má moje zistenie v diplomovej práci (diskusia ohľadom zistenia výsledkov)

 

Ak by sme to rozmenili na drobné, tak  skratka IMRaD v angličtine znamená: Introduction, Methods, Results and Discussion. V podstate, ako je vyššie uvedené ide o akýsi pilier diplomovej práce, ktorého ak sa budeme pridržiavať, tak naša diplomová práca by mala mať hlavu aj pätu.

 

 • Introduction – jedná sa o úvod do problematiky diplomovej práce, alebo tiež o výskumný problém, ďalej o vymedzenie a charakteristiky pojmov, ktoré súvisia s riešenou problematikou záverečnej práce, teoretický (sociálny, kultúrny, politický, ekonomický,…) rámec a stručný prehľad uskutočnených výskumov týkajúcich sa danej problematiky. V jednoduchosti môžeme povedať, že sa jedná o to čo chceme skúmať, na čo sa chceme zamerať, na kom chceme tento výskum uskutočniť.
 • Methods – zvolenie vhodnej metódy diplomovej práce, jej formulácia a ciele výskumu, vzorka respondentov, výskumné hypotézy (príp. otázky), indikátory a premenné, organizácia (finančný a časový manažment) výskumu, výskumné metódy. Výber samotnej vhodnej metódy závisí od výberu výskumu. Študenti si môžu vybrať, či budú uskutočňovať kvalitatívne alebo kvantitatívne metódy skúmania.
 • Results – ak v diplomovej práci prebehlo všetko podľa zvolenej metódy, nasleduje prezentácia výsledkov a overenie hypotéz. Ak by sa v záverečnej práci vyskytovali výskumné otázky, potom do výsledkovej časti diplomovej práce zahrnieme aj odpovede na tieto výskumné otázky.
 • Discussion – nakoniec, diplomová práca by mala obsahovať aj kritické zhodnotenie, argumentáciu a rekapituláciu výskumu, prípadne ďalšie návrhy a odporúčania pre prax.

 

IMRaD máme v malíčku…

V našej spoločnosti spolupracuje viac ako 160 odborných autorov, ktorí dokážu pripraviť pre Vás podklady pre záverečné práce, berúc do úvahy koncept IMRaD. Ak si neviete poradiť s diplomovou prácou, tak využite formulár pre objednávku, následne Vám zašleme cenovú ponuku a dohodneme podmienky spolupráce. Vaša diplomová práca tak dostane vzhľad, štylistiku a formátovanie vysokej úrovne.

 

 

Nechce sa Vám písať diplomová práca ?

Radi Vám s tým pomôžeme

Nezáväzná objednávka

Podobné články na blogu

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy
26.05.2022

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavých tipov na témy bakalárskej práce z odboru informatika. Ak chcete trochu vyst…

Čítať viac
Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu
19.05.2022

Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu

Ak patríte medzi študentov psychológie, koncom druhého ročníka bakalárskeho štúdia vás bude čakať rozhodovanie pri výbere t…

Čítať viac
Bakalárska práca o sociálnej práci
12.05.2022

Bakalárska práca o sociálnej práci

Študujete sociálnu prácu na vysokej škole a prišli ste do štádia, kedy si máte vybrať tému vašej bakalárky? Toto…

Čítať viac