Návod, ako napísať dobrú záverečnú prácu...

Návod, ako na diplomovku

Návod, ako napísať dobrú záverečnú prácu...

... vlastne ani neexistuje. Vážne, zaručené a overené rady a tipy, čo je pri tvorbe bakalárky alebo diplomovky najdôležitejšie, na čo rozhodne nemožno zabudnúť, čo nevynechať a čo naopak nerobiť, sú všade a je ich veľa. Akurát, že zväčša ide iba o všeobecné poučky, z ktorých si každý vezme niečo iné.

Takže čo, ako na diplomovku?

Diplomovka v skratke

Diplomová práca - text odborného charakteru, ktorej tvorba a následná obhajoba má za cieľ otestovať študenta druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Sleduje, či zvládol prácu s vybranou témou aj so zdrojmi, aj nakoľko je schopný pochopiť náročnosť vedeckého textu a jeho obhajobu. Ak toto všetko zvládne, ak toto všetko zvládnete aj vy, ste na konci a máte to, máte titul.

Čo všetko však napísanie diplomovky obnáša? Stručne a jasne toto...

Diplomová práca stručne a výstižne

Najdôležitejšie je hneď na začiatku pochopiť, že písanie diplomovky nie je až taká zábava, ani tvorivá práca, hoci istá miera kreativity obstojí. Podstatné je si teda predovšetkým ustrážiť správnu formu, obsah i rozsah danej záverečnej práce.

Najprv k rozsahu, hýbe sa od asi 45 strán až do 80 normostrán. Ak to zhrnieme, priemerne má diplomovka 60 až 80 strán, to však bez príloh a ostatných častí (úvodných napríklad), ktoré sa nečíslujú.

Pokiaľ ide o formu a štruktúru diplomovej práce, školu od školy sa to príliš nelíši. Každá diplomovka musí mať úvod, jadro aj záver, pričom tieto hlavné časti sa ďalej členia na drobnejšie úseky, z ktorých každý má presne daný cieľ a funkciu. A verte či nie, každý školiteľ i komisia dozerajúca na obhajobu vašej diplomovky si ich správne napísanie aj formát odsleduje, preto rozhodne neradíme vynechávať, ani svojvoľne skracovať či obmieňať abstrakt, alebo iné povinné časti záverečných prác.

A na koniec obsah, respektíve teoretická i praktická časť diplomovej práce. Keďže každá diplomovka má byť jednak jedinečným, originálnym dielom študenta, no zároveň dôkazom zvládnutia vysokoškolského učiva za päť rokov a tiež jeho pochopenie písania odborných prác, nie je jedno, ako na to pôjdete. Odporúčame si ujasniť, o čom chcete písať, aj či je vami vybraná téma ozaj dobrá a „neopotrebovaná“ (s tým by mal vedieť pomôcť aj vedúci vašej práce, prípadne náš tím odborníkov). Ďalej si hneď v úvode overte dostupnosť literatúry aj iných zdrojov, nech máte z čoho v teórii vychádzať. A v neposlednom rade sami seba presvedčte o tom, že toto je ten problém, ktorý vás osobne zaujíma a chcete o ňom písať aj robiť výskum. Tak to pôjde totiž všetko omnoho jednoduchšie...