Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Cieľ diplomovej práce: Stanovte si ho včas

Diplomová práca si vyžaduje veľa času, pevné nervy a poctivý prístup. Nemožno zabudnúť na žiaden detail, cieľ diplomovky nevynímajúc.

Cieľ diplomovej práce: Stanovte si ho včas

Úvodný obsah

Diplomová práca si vyžaduje veľa času, pevné nervy a poctivý prístup. Nemožno zabudnúť na žiaden detail, cieľ diplomovky nevynímajúc. Finišom a tým skončením druhého stupňa vysokoškolského štúdia na škole je vypracovanie a obhájenie diplomovej záverečnej práce. Po kvalitnom vypracovaní práce a následnej úspešnej obhajobe, študent ukončí 2. stupeň vysokoškolského štúdia a získa tak titul magister, prípadne inžinier. Konkrétny titul záleží od odboru, ktorý študent na svojej vysokej škole študuje. Študenti študujúci na školách spoločenské alebo prírodné vedy, získajú titul magister. Na druhej strane študenti, ktorí študujú technické smery, získajú titul inžinier. Tento titul, môžu na slovenských školách získať aj niektorí študenti, ktorí študujú ekonomické odbory. Samotné tituly ako magister, bakalár, inžinier sa píšu pred menom a označujú sa skratkami Mgr., Bc., Ing.. Naopak, titul ako napr. doktor filozofie, v skratke PhD., sa uvádza za menom. Vypracovaním takéhoto tipu práce ako je napr. diplomová záverečná práca, študent preukazuje to, že pomocou získaných praktických,  teoretických poznatkov a vedomostí, vie samostatne spracovať presne určenú problematiku na vopred poskytnutú tému.

 

Čo všetko má obsahovať záverečná diplomová práca?

Nižšie Vám zobrazujeme časti, z ktorých má diplomová práca pozostávať:

·        Titulná strana – informácie o univerzite, názov fakulty, názov témy, pod názov témy, typ práce, miesto a rok odovzdania práce.

·        Čestné vyhlásenie – ide o text, v ktorom študent (autor) čestne vyhlasuje, že diplomovú záverečnú prácu písal samostatne, bez cudzej pomoci.  

·        Poďakovanie – nepovinný údaj, zväčša ide o poďakovanie školiteľovi a rodine.

·        Abstrakt – píše sa v slovenskom a cudzom jazyku (zväčša anglický).

·        Kľúčové slová – uvádzajú sa v slovenskom a cudzom jazyku (zväčša anglický). Ide o vybrané slová z diplomovej práce. Sú úzko spájané s témou práce a majú rozhodujúcu výpovednú hodnotu, pretože v záverečnej práci sa vyskytujú najčastejšie.

·        Obsah práce – kapitoly a podkapitoly práce.

·        Úvod – najdôležitejšia časť práce, oboznámenie sa s prácou. Táto časť je dôležitá pre čitateľa práce, pretože obsahuje základne informácie ohľadom vypracovania záverečnej práce ako je teoretická a praktická časť. Celkovo tak uvedie čitateľa do problematiky diplomovej práce.

·        Záver – zhrnutie záverečnej práce.

·        Zoznam bibliografických odkazov – zoznam použitej literatúry. Jedná sa o odbornú, vedeckú literatúru, ktorú študent použil pri vypracovaní svojej záverečnej práce.

 

Viď príklad zápisu literatúry:

PRIEZVISKO, MENO AUTORA (ROK VYDANIA). Názov konkrétneho diela, článku a pod.. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN, ISSN

Prílohy – študenti v rámci príloh uvádzajú napr. dotazník, nejaké obrázky, výpočty a pod. 

 

Rozplánovanie postupu diplomovej záverečnej práce

  1. Stretnutie študenta so školiteľom práce. Vopred je potrebné, aby sa študent so školiteľom dohodol na ťažisku (jadre) diplomovej práce. Prečo ju chce vypracovať, akú tému si zvolil a prečo si vybral práve túto tému. Diplomová záverečná práca by sa mala orientovať  na riešenie problému a následne na jeho zlepšenie. Študent by mal navštíviť knižnice, internetové stránky a na základe nich vypracovať rešerš a získať tak, čo najviac informácií o danej téme a problematike. Po získaní daných informácií, študent spolu so školiteľom stanoví osnovu, ktorej sa študent bude pri písaní práce držať a na základe nej aj prácu vypracovávať.

 

  1. Študent v úvode samotnej práce musí uviesť hlavný cieľ a čiastkové ciele práce, aby vedel na základe toho určiť výsledky. Úvod sa v záverečných prácach píše ako posledný, ale študent už vopred musí mať premyslené, čo práca bude obsahovať. Po tomto kroku, si študent musí určiť hierarchiu krokov, ktoré mu uľahčia vypracovanie diplomovej záverečnej práce, či už pri vyhľadávaní, získavaní informácií alebo aj pri konkrétnom písaní, či  už teoretickej alebo analytickej časti.

 

  1. Ťažiskom, teda jadrom záverečnej práce je najmä teoretická časť práce. V teoretickej časti študent rozoberá danú tému z teoretického hľadiska, analyzuje teoretické hľadiská osobitných postupov a pojmov.  Potom tieto postupy a pojmy, využije v analytickej časti. V tejto časti sa už študent zameria na analýzu problému (výskum práce) a na stanovenie výsledkov.

 

  1. V poslednej časti záverečnej diplomovej práce študent stanoví nedostatky a navrhne riešenia a možnosti na zlepšenie aktuálneho stavu. V závere práce uvedie, čo analyzoval v teórií, na čo sa zameral v analytickej časti, čo riešil. Stanoví ako vyzerá vyhodnotenie a čo prípadne odporúča zmeniť a čomu sa v budúcnosti vyvarovať.

 

Cieľ diplomovej práce

O tom, aký je cieľ diplomovky dôležitý, sa už popísalo celkom dosť. A napriek tomu sa každý rok u nejedného študenta opakuje tá istá situácia: Pri písaní záverečnej práce, či už ide o bakalárku alebo diplomovku, isté veci podcenia. Medzi nimi aj včasné stanovenie jej cieľa.

Ako a kedy si je ho treba zadefinovať, aby sme zvládli napísať diplomovú prácu včas a tak, ako sa má? Poradíme, pomôžeme, a nielen s tým.

 

Čo je cieľom diplomovej práce?

Cieľom diplomovej práce je dokázať, či a ako viete nadobudnuté vedomosti analyzovať, no zároveň zhodnotiť na základe vlastného úsudku. Už v momente, kedy si zvolíte tému Vašej diplomovky, je dobré uvažovať aj o tom, čo ňou vlastne chcete „povedať“. Čo budete dokazovať, vyvracať, ako pri tom budete postupovať... Toto všetko je vlastne cieľom záverečnej práce.

 

Základom je poznať problematiku diplomovky

Bez toho, aby ste poznali, respektíve sa aspoň trochu orientovali v danej problematike, to však nepôjde. Ako inak si dokážete stanoviť jasný cieľ práce a následne ho aj systematicky, na adekvátnej odbornej úrovni aj rozvinúť a spracovať?  

Cieľ každej diplomovky by mal skrátka presne, výstižne a stručne pomenovať tému, problém, ktorému sa budete v práci venovať a tiež opísať predmet jeho riešenia.

 

Teoretická verzus praktická časť diplomovej práce

Pozor na rozdielny prístup v teoretickej a praktickej časti záverečnej práce! Zatiaľ čo v teoretickej časti čerpáme predovšetkým z informačných, teoretických zdrojov, praktická časť je viac menej o nás a našich vedomostiach a schopnostiach danú problematiku spracovať. Teória je vždy „len“ akýmsi východiskom pre prax, resp. stabilným základom, o ktorý sa môžeme, presnejšie mali by sme sa oň pri empirickej časti oprieť.

 

Hlavný cieľ a ciele čiastkové

Cieľom každej praktickej časti diplomovej práci je dokázať, prípadne vyvrátiť teóriu. Je dôležité, okrem hlavného cieľa, stanoviť aj ciele čiastkové, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa.

Na cieľ Vašej diplomovky preto myslite od samého začiatku a okrem toho, že v ňom budete mať Vy sami jasno, ho aj spomeňte v jadre práce, no tiež v úvode i v závere diplomovky. Práve v závere je potrebné sa vyjadriť k tomu, či sa Vám podarilo alebo nepodarilo Váš cieľ aj dosiahnuť. 

 

Nechce sa Vám písať záverečná práca ?

Radi Vám s tým pomôžeme

Nezáväzná objednávka

Podobné články na blogu

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy
26.05.2022

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavých tipov na témy bakalárskej práce z odboru informatika. Ak chcete trochu vyst…

Čítať viac
Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu
19.05.2022

Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu

Ak patríte medzi študentov psychológie, koncom druhého ročníka bakalárskeho štúdia vás bude čakať rozhodovanie pri výbere t…

Čítať viac
Bakalárska práca o sociálnej práci
12.05.2022

Bakalárska práca o sociálnej práci

Študujete sociálnu prácu na vysokej škole a prišli ste do štádia, kedy si máte vybrať tému vašej bakalárky? Toto…

Čítať viac