3 druhy záverečných prác: Čo ich spája a čo odlišuje?

Bakalárka, diplomovka a rigorózka: Čo tieto záverečné práce spája a čo odlišuje?

3 druhy záverečných prác: Čo ich spája a čo odlišuje?

Záverečná práca - povinná súčasť vysokoškolského štúdia. A čím dlhšie študujete, tým aj prác pribúda. Aké sú základné rozdiely medzi prvotnou bakalárskou, druhou diplomovou a najnáročnejšou rigoróznou prácou? Prezradíme, poradíme.

1. stupeň VŠ a práca bakalárska

Bakalárska práca je vôbec prvou väčšou publikáciou odborného charakteru, ktorú študenti vysokých škôl musia, viac menej samostatne, vytvoriť. A ktorú následne obhajujú pred oponentom aj komisiou. Iba to je totiž cesta k úspešnému absolvovaniu prvého stupňa vysokoškolského štúdia a zisku titulu Bc.

Pri bakalárke je treba, ako aj pri ostatných záverečných prácach, klásť dôraz predovšetkým na vhodný obsah a správnu formu. Aj rozsah je presne daný, pohybuje sa v rozmedzí 30 až 50 strán, pričom na jednotlivých školách môžu byť mierne odchýlky.

Cieľom bakalárskej práce je ukázať schopnosť študenta samostatne pracovať so zdrojmi, citáciami aj s vybranou témou. A tiež s vedomosťami, ktoré za tri roky štúdia nadobudol.

Diplomová práca a jej charakteristika

Diplomová práca prichádza na rad zvyčajne po 5-6 rokoch štúdia, pričom jej napísaním a obhájením dosiahneme titul Mgr. či Ing. Obhajoba diplomovej práce je zároveň súčasťou štátnej záverečnej skúšky.

Všeobecne je diplomovka rozsiahlejšia než práca bakalárska. Jej primárnym cieľom je preukázať, že študent je schopný samostatne a tvorivo spracovať odbornú tematiku. Rozsahovo sa pohybuje v rozpätí od minimálne  81 000 znakov, teda 45 strán bez príloh až po 140 000 znakov, čo je zhruba 77 strán.

Na tvorbu diplomovej práce spravidla dohliada školiteľ, tzv. vedúci práce.

Doktorandské štúdium a rigorózna práca                   

Rigorózna práca je záverečná písomná práca, ktorej odovzdanie a obhájenie je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získava absolvent titul doktor - RNDr. v prírodných vedách,  PhDr. v spoločenských vedách, PharmDr. vo farmácii,  JUDr. v právnych vedách, PaedDr. v učiteľstve alebo  ThDr. v teológii (okrem katolíckej teológie).

Rozsah rigoróznej práce je od 70 do 90 normostrán a väčšinou sa pripravuje v slovenskom jazyku. Jej vypracovaním má uchádzač pomocou samostatného štúdia preukázať schopnosť osvojovať si nové vedomosti a poznatky vo svojom vednom odbore na širšom základe a samostatne ich aplikovať aj v praxi.  

V prípade problémov s akoukoľvek z vyššie uvedených prác sa na nás pokojne obráťte. Sme tu pre vás.