Prihlásiť

Dotazník a diplomová práca

Dotazník a diplomová práca

Výskum a dotazník sú dve rozdielne veci. Čo sa dá zistiť dotazníkom a ako ho správne urobiť, viete to? Ak nie, nič to, vysvetlíme základný rozdiel a ukážeme Vám aj vzor dotazníka. V prípade ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte.

Dotazník v diplomovej práci

Dotazník je jedna z najviac používaných metód získavania informácií a údajov vrámci vypracovania praktickej časti diplomovej práce. Zvyčajne sa skladá z úvodnej časti, v ktorej autor osloví respondentov a v stručnosti opíše cieľ jeho výskumu, respektíve objasní, na čo budú ich odpovede použité.

Podstatou dotazníka sú však otázky zamerané na tému diplomovky, na jav, ktorý skúma. Otázky môžu byť buď otvorené alebo zatvorené, prípadne ide o kombináciu týchto dvoch typov otázok. Dbajte na to, aby boli otázky formulované zrozumiteľne, nech ich respondenti pochopia správne. Otázky je preto nevyhnutné prispôsobiť danej vzorke opýtaných.

Výskum v záverečnej práci

Výskum a dotazník nie je vôbec to isté. Kým dotazník pozostáva z istého počtu otázok, ktorých cieľom je získať odpovede od vybranej vzorky respondentov a na základe nich tak môcť skúmaný jav v diplomovej práci vyvrátiť či potvrdiť, výskum je často zložitejšou činnosťou. Nie vždy sa totiž diplomová práca zaoberá problematikou, ktorú je možné jednoducho, t.j. kvantitatívne vyhodnotiť. Niekedy je potrebné ísť viac do hĺbky, musíme skúmať. Výskumné otázky sú preto kladené inak. Autor práce tu pracuje s omnoho širším spektrom názorov, čo mu poskytne aj viac relevantných odpovedí.

 

Vzor dotazníka

Milí respondenti,

rada by som Vás oslovila s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Vopred Vám ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede.

Všetky informácie budú použité výhradne pre účely danej diplomovej práce a nebudú nijakým spôsobom zneužité.

Poznámky k vypĺňaniu dotazníka:

- Vami zvolenú odpoveď zakrúžkujte, v prípade elektronického vypĺňania zvýraznite tučným písmom alebo červenou farbou

- Pri otázkach, ktoré ponúkajú viac správnych odpovedí, zakrúžkujte všetky, ktoré Vám budú vyhovovať

- Ak nie sú dané možnosti odpovede, prosím Vás o stručnú odpoveď červenou farbou

- Otázky, ku ktorým sa neviete vyjadriť, preškrtnite alebo preskočte

- Vyplnený dotazník môžete odoslať elektronickou poštou na adresu: ...

Všeobecné údaje:

1. Pohlavie:                                             a) žena                          b) muž

2. Vek:                                                    a) 16 - 20                       b) 21 - 31

                                                              c) 31 - 40                       d) 41 - 61

                                                              e) 61 - 81                       f) 81 a viac

3. Vzdelanie:                                            a) základné

                                                               b) stredné odborné

                                                               c) stredné všeobecné

                                                               d) vysokoškolské

4. Bydlisko:                                              a) mesto                         b) vidiek

5. Máte v domácnosti:                               a) internet

                                                                b) televízor

                                                                c) rádio

                                                                d) denná tlač

Otázky týkajúce sa priamo témy:

6. Myslíte si, že sú médiá (televízia, rozhlas, tlač, internet) dôležitou súčasťou vášho života? Označte ich dôležitosť na stupnici od 1 do 5 ...

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac