Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Dotazník a diplomová práca

Dotazník a diplomová práca

Úvodný obsah

 

Výskum a dotazník sú dve rozdielne veci. Čo sa dá zistiť dotazníkom a ako ho správne urobiť, viete to? Ak nie, nič to, vysvetlíme základný rozdiel a ukážeme Vám aj vzor dotazníka. V prípade ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte.

Dotazník v diplomovej práci

Dotazník je jedna z najviac používaných metód získavania informácií a údajov vrámci vypracovania praktickej časti diplomovej práce. Zvyčajne sa skladá z úvodnej časti, v ktorej autor osloví respondentov a v stručnosti opíše cieľ jeho výskumu, respektíve objasní, na čo budú ich odpovede použité.

Podstatou dotazníka sú však otázky zamerané na tému diplomovky, na jav, ktorý skúma. Otázky môžu byť buď otvorené alebo zatvorené, prípadne ide o kombináciu týchto dvoch typov otázok. Dbajte na to, aby boli otázky formulované zrozumiteľne, nech ich respondenti pochopia správne. Otázky je preto nevyhnutné prispôsobiť danej vzorke opýtaných.

Výskum v záverečnej práci

Výskum a dotazník záverečnej práce nie je vôbec to isté. Kým dotazník pozostáva z istého počtu otázok, ktorých cieľom je získať odpovede od vybranej vzorky respondentov a na základe nich tak môcť skúmaný jav v diplomovej práci vyvrátiť či potvrdiť, výskum je často zložitejšou činnosťou. Nie vždy sa totiž bakalárska alebo diplomová práca zaoberá problematikou, ktorú je možné jednoducho, t.j. kvantitatívne vyhodnotiť. Niekedy je potrebné ísť viac do hĺbky, musíme skúmať. Výskumné otázky sú preto kladené inak. Autor práce tu pracuje s omnoho širším spektrom názorov, čo mu poskytne aj viac relevantných odpovedí. Pri výskume vychádzame zo stanovených hypotéz, ktoré chceme vyvrátiť alebo potvrdiť. Výskum je kladený buď vo forme dotazníka, ankety alebo rozhovoru. Praktickú časť diplomovej práce väčšinou zaraďujeme pred záverom práce ako štvrtú kapitolu, avšak, praktická a teoretická časť môžu byť v niektorých prípadoch prepojené.

Po obsahovej stránke sa zameriavame na :

 • samotný cieľ výskumu,
 • hypotézy,
 • použité metódy,
 • prieskumnú vzorku,
 • spracovanie výskumu,  ako aj na jeho následnú interpretáciu,
 • diskusiu
 • odporúčania pre prax

Cieľ výskumu, musí presne a výstižne opísať predmet riešenia. Cieľ a samotná metodika spolu úzko súvisia, kedy cieľ plní teoreticko-praktickú funkciu, metodika vystihuje spôsob zamerania.

Hypotéza má vychádzať z obsahu diplomovej práce. Úlohou je správne vysloviť predpoklad, ktorý sa následne bude skúmať v práci.

Diskusia je odpoveďou na otázky, ktoré si kladieme:

 • Existujú teoretické/praktické dôsledky predkladania práce?
 • Potvrdila sa mi hypotéza?
 • Prečo sa potvrdila/nepotvrdila?
 • Má tento výsledok na ďalšie skúmanie?
 • Akým smerom sa môže uberať rozoberaný problém/téma?

Odporúčania pre prax v diplomovej práci sa považujú za najdôležitejšiu časť, celej diplomovej práce. Pri odporúčania si kladieme otázky na spracovanie.

 

Mám záujem o dotazník do diplomovky

 

Vzor dotazníka do záverečnej práce

Milí respondenti,

rada by som Vás oslovila s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka pre moju MBA prácu. Vopred Vám ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede.

Všetky informácie budú použité výhradne pre účely danej diplomovej práce a nebudú nijakým spôsobom zneužité.

Poznámky k vypĺňaniu dotazníka:

- Vami zvolenú odpoveď zakrúžkujte, v prípade elektronického vypĺňania zvýraznite tučným písmom alebo červenou farbou

- Pri otázkach, ktoré ponúkajú viac správnych odpovedí, zakrúžkujte všetky, ktoré Vám budú vyhovovať

- Ak nie sú dané možnosti odpovede, prosím Vás o stručnú odpoveď červenou farbou

- Otázky, ku ktorým sa neviete vyjadriť, preškrtnite alebo preskočte

- Vyplnený dotazník môžete odoslať elektronickou poštou na adresu: ...

Všeobecné údaje:

1. Pohlavie:                                      

a) žena                          b) muž

2. Vek:                                              

a) 16 - 20                       b) 21 - 31

c) 31 - 40                       d) 41 - 61

e) 61 - 81                       f) 81 a viac

3. Vzdelanie:                                           

a) základné

b) stredné odborné

c) stredné všeobecné

d) vysokoškolské

4. Bydlisko:                                             

a) mesto                     b) vidiek

5. Máte v domácnosti:                              

a) internet

b) televízor

c) rádio

d) denná tlač

Otázky týkajúce sa priamo témy:

6. Myslíte si, že sú médiá (televízia, rozhlas, tlač, internet) dôležitou súčasťou vášho života?

Označte ich dôležitosť na stupnici od 1 do 5 …

7. Myslíte si, že média ovplyvňujú náš každodenný život?

Označte mieru vplyvu na stupnici od 1 do 5...

8. Myslíte si, že reklamy s ktorými sa stretávame ovplyvňujú vývoj našej psychiky?

a) úplne súhlasím            b) úplne nesúhlasím

9. Myslíte si, že by sa mala regulovať doba strávená sledovaním médií a sociálnych sietí?

a) úplne súhlasím“           b) úplne nesúhlasím

- respondenti môžu odpovedať jednoduchým „áno“, „nie“ a „neviem“ alebo možnosťami od „úplne súhlasím“ až po „úplne nesúhlasím“

-na konci môžete zdvorilo poďakovať za čas strávený vyplňovaním

Potrebujete do diplomovky dotazník?

Ak si neviete poradiť s vypracovaním dotazníka do vašej záverečnej práce, neváhajte nás kontaktovať.

 

Mám záujem o dotazník do diplomovky

 

Podobné články na blogu

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?
27.12.2021

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?

Poďakovanie v bakalárskej práci je kapitola, ktorá nie je povinná, no študenti ju aj napriek tomu často spracujú veľmi zle. Buď poďakovanie úplne…

Čítať viac
Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?
17.12.2021

Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?

Kontrola originality bakalárskej práce je pojem, ktorý desí mnohých študentov. Je to naozaj taký strašiak, ktorého by ste sa mali pri p…

Čítať viac
Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce
13.12.2021

Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce

Cena za spracovanie podkladov z bakalárskej práci je veľmi variabilný údaj a závisí od rôznych premenných. V nasledujúcom článku v…

Čítať viac